top of page

Algemene voorwaarden

  • Partijen en voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Zenitpat, Meldenstraat 18, 9700 Oudenaarde en ingeschreven onder het ondernemingsnummer: BE 0847 779 505

Klant: iedere natuurlijk persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die gebruikt maakt van de diensten/producten van Zenitpat of in een contractuele relatie van welke aard dan ook komt te staan

Diensten/producten: wat door Zenitpat wordt aangeboden: massages, EFT, coaching, trainingsbegeleiding,…

 

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Zenitpat behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige diensten/producten. Door het gebruik te maken van de diensten/producten van Zenitpat of het gebruik van de website en het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Wanneer de klant de overeenkomst niet correct uitvoert, kan Zenitpat beroep doen op derden.

 

  • Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant akkoord is met de aangeboden diensten/producten en hier effectief gebruik van maakt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand (vanaf datum opmaak offerte), tenzij een andere termijn duidelijk staat vermeld in de offerte.

Ook bij het gebruik maken van elektronische communicatievormen komt een geldige overeenkomst tot stand. De elektronische bestanden van Zenitpat gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

 

  • Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. In het geval dat een rechtspersoon als ‘klant’ fungeert, kan de prijs exclusief BTW zijn. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen door Zenitpat worden gecorrigeerd. Extra kosten wegens vervoer of laattijdige annulatie zullen worden aangerekend. 50% van de oorspronkelijke prijs wordt aangerekend. 

We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van bestelling of overeenkomst.

De betaling gebeurt cash, via overschrijving of via aangegeven elektronische betaalwijze. In dat laatste geval gelden de specifieke voorwaarden, bepaald door de relevante financiële instelling. Zenitpat bepaalt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Online diensten/producten gaan pas van start wanneer Zenitpat de betaling hiervan heeft ontvangen.

Indien de klant de factuur niet voldoet binnen de vooropgestelde termijn, beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Zenitpat na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Alle bijkomende kosten van welke aard dan ook, zijn ten laste van de klant.

 

  • Levering

Wij behouden ons het recht voor afspraken te verschuiven en engageren ons hier ten minste 24u vooraf de klant hiervan te verwittigen. Diensten/producten online zullen volgens de afgesproken timing worden opgevolgd. Zenitpat is echter niet verantwoordelijk indien door onvoorziene omstandigheden of overmacht bepaalde afspraken niet kunnen nagekomen worden.

 

  • Aansprakelijkheid

Wij engageren ons om de klant een optimale dienstverlening te bieden. Binnen deze dienstverlening kunnen ook kennis, inzichten, reflecties belangrijke elementen zijn die aan bod komen. Wij dragen evenwel geen verantwoordelijkheid voor eventuele toepassingen van deze inzichten in de dagelijkse praktijk van de klant.

 

  • Overmacht

In geval van overmacht is Zenitpat niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Zenitpat is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

 

  • Klachten

Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken van de aangeboden dienstverlening of het product, moeten door de klant binnen de 7 dagen (datum ontvangst) aan Zenitpat schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

 

  • Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Zenitpat. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en andere eigendomsrechten, waaronder technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

  • Privacy voorwaarden

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de door ons aangeboden diensten. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de privacyverklaring van Zenitpat.

 

  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Zenitpat, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

bottom of page